OZNÁMENÍ PRO RODIČE


Naše MŠ má prázdninový provoz od 1.7. 2020 do 31.7. 2020 pouze pro děti z naší školky.
Nový školní rok 2020/21 začíná dne 1. 9. 2020.
Všem rodičům děkujeme za respektování mnoha pokynů a omezení, které nám přinesla aktuální situace v souvislosti s možným onemocněním Covid 19.

Vaší spolupráce si velmi vážíme a přejem krásné prázdniny a hlavně zdraví.

Jitka Pochylá ředitelka MŠ

Odpuštění úplaty za vzdělání (školného) za období uzavření MŠ z ůdvodu COVID-19 -

Po dohodě se zřizovatelem se naše MŠ Pomněnky otevře od 20. 5. 2020 v omezeném provozu.

V případě, že jste dosud neoznámili MŠ, zda Vaše dítě nastoupí či nikoliv, učiňte tak nejpozději do 15.5. 2020 do 12,00 hodin na email školky nebo telefonicky na číslo 547356085.
Později nelze přihlášení akceptovat / objednávky potravin /.

Provozní doba MŠ bude omezena od 7,00 do 16,00 hodin.

Při prvním příchodu do školky zákonný zástupce donese podepsané písemné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů. Bez tohoto prohlášení nemůže být dítě přijato. / samostatná příloha /. U dětí, které trpí alergií je nutné donést písemné potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a v období, které specifikuje lékař ve zprávě, je projev rýmy a kašle alergického původu.

Příchod a odchod do a ze školky: Dítě je přiváděno do 8,30 hodin pouze jednou dospělou osobou a doporučuje se nevyužívat osoby starší 65 let, které mohou být náchylné k nákaze. Na cestě do školky je povinen mít doprovod i dítě roušku a při vstupu do objektu použijí dezinfekci. Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školky pohybuje vždy v roušce a to pouze po nezbytně nutnou dobu / zejména předání, vyzvednutí dítěte /.
Současně je nutno ze strany rodičů minimalizovat shromažďování osob před školkou, dodržujte odstupy nejméně dva metry od sebe. Ponechte si časovou rezervu pro příchod i odchod z MŠ . V prostoru šaten bude povolen doprovodu vstup jen omezeně a na co možno nejkratší dobu . V šatně se mohou vyskytovat naráz maximálně 2 děti s doprovodem.
Z organizačních důvodů nemůžeme zajistit, že budou děti ve své třídě a se svou paní učitelkou.

Prostory mateřské školky: Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školky roušky v prostorách školy nosit nemusí.
Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady.
Zákonný zástupce je povinen zajistit, aby jeho dítě nenosilo do MŠ žádné osobní hračky, plyšáky, měkké hračky, kola, koloběžky apod.
Rodiče berou na vědomí, že ke hrám dětí ve třídě budou využívány pouze hračky, které lze dezinfikovat a otřít.
Při vyzvednutí dítěte ze školky nezůstanou v prostorách šatny žádné osobní věci s výjimkou uloženého náhradního oblečení a toto musí být uloženo v obalu (igelitový pytlík, igelitová taška apod.).
Každé dítě musí mít samostatný uzavíratelný igelitový sáček na roušku, se kterou do školky přišlo a současně rodič zajistí, aby dítě mělo v druhém, uzavíratelném sáčku se jménem dítěte čistou roušku pro případ podezření na možnou nákazu.
Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý před vstupem do třídy důkladně / 20 až 30 sekund / umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
Každé dítě si denně donese svoji láhev na pití, která musí být podepsaná.

Stravování:
Stravu bude vydávat pedagog.
V první den nemoci nebo v den odhlášení se z docházky není možné si vyzvednout oběd do donesených jídlonosičů!

Hygienická specifika:

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školky vstoupit.
Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte.

Žádáme Vás, abyste tato pravidla respektovali, chráníte nejen své děti, ale také sebe a v neposlední řadě i nás, pedagogické pracovníky a personál mateřské školky. V naší MŠ se maximálně snažíme, aby nedocházelo k přenosu jakéhokoliv infekčního onemocnění a v rámci onemocnění COVID – 19 ještě více zpřísňujeme pravidla hygieny.