PROJEKTY, kterých se účastní naše mateřská škola:

Projekt MŠ Oblá III

V naší MŠ je realizován projekt Šablony III MŠ Pomněnky,
registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020269
Více informací:

Síť škol Mrkvička

Naše MŠ je zaměřena na ekologickou výchovu. Cílem je podpora rozvoje ekologické výchovy v MŠ formou komunikace, (výměna informací) a spolupráce pedagogů a specialistů v této oblasti a předávání si myšlenek, zkušeností, doporučení.
Účastníme se Environmentálních vzdělávacích a ekologických programů pro děti školského zařízení Lipka a pracovišť Rozmarýnek, Jezírko, Kamenná.
Projekt Mrkvička spadá pod www.lipka.cz

Erasmus +

Projekty v Erasmus+ se realizují v tzv. klíčových akcích (KA), které se liší podle typů aktivit. Vzdělávací mobilita jednotlivců (KA1) umožňuje školám a organizacím realizovat výjezdy žáků, studentů, stážistů, učňů, mladých lidí, dospělých účastníků vzdělávání, akademických pracovníků, pracovníků s mládeží nebo zaměstnanců vzdělávacích organizací do zahraničí.
V rámci akce Partnerství pro spolupráci (KA2) mohou organizace a instituce navázat zahraniční partnerství, realizovat mezinárodní projekty a vytvářet tak inovativní výstupy.
Více ZDE

Digitalizujeme školu

Více informací:

Publicita web MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51, příspěvková organizace

Publicita web MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51, příspěvková organizace

RECYKLOHRANÍ ANEB UKLIĎME SI SVĚT

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

www.recyklohrani.cz