PROJEKTY, kterých se účastní naše mateřská škola:

Digitalizujeme školu

Více informací:

Publicita web MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51, příspěvková organizace

Publicita web MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51, příspěvková organizace

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ II

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II

PROJEKT "MŠ OBLÁ"

V období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 bude v naší mateřské škole realizován projekt „MŠ Oblá II“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012684 .
Více ZDE

PROJEKT "ROVNÝ PŘÍSTUP K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ"

Cílem projektu v oblasti předškolního vzdělávání je:
 1. podpora neformálních forem předškolního vzdělávání s cílem připravit děti ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí k začleňování do mateřských škol hlavního vzdělávacího proudu
  • přímá práce s dětmi v NNO, které nenavštěvují běžnou mateřskou školu
  • vzdělávací aktivity pro rodiče, vzdělávání rodičů v oblasti rané péče
  • zapojení rodičů do realizace aktivit v NNO
  • poradenství pro rodiče a podpora rodičů při jednání se vzdělávacími a sociálními službami
 2. Spolupráce neformálních center předškolního vzdělávání, mateřských škol a spolupráce s rodiči včetně jejich aktivního zapojování a provázení informacemi o vzdělávacím systému České republiky, jeho možnostech i o dodatečných vzdělávacích příležitostech, které jsou v současné době k dispozici
  • podpora spolupráce rodin, pedagogických pracovníků a vedení MŠ, sociálních a zdravotních služeb, NNO, apod., v komplexním přístupu k dítěti
  • komunikace s pedagogickými pracovníky MŠ, vzájemné návštěvy, konzultace
 3. Podpora adaptace dítěte a jeho rodiny v mateřské škole
  • spolupráce MŠ s NNO a přenos příkladů dobré praxe ze spolupráce s rodinami a z práce s dětmi, zejména formou společných workshopů, případně formou návštěv mezi MŠ a NNO
  • Personální podpora MŠ – školní asistent
Realizátorem je Statutární město Brno.
Více ZDE
Plakát k projektu ZDE

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ

Cíl a význam místních akčních plánů:
 • rozvoj spolupráce v území, rozvoj partnerské diskuze ke vzdělávání
 • nástroj koordinace investičních akcí v území, v IROP je v oblasti základního školství soulad s místními akčními plány rozvoje vzdělávání povinným specifickým kritériem přijatelnosti.
 • významný podklad pro zpracování budoucích šablon pro školy v území. První kolo šablon pro MŠ, ZŠ a SŠ se očekává na jaře 2016 s počátkem realizace projektů od 1. 9. 2016. MŠMT dále v budoucnu plánuje ještě další dvě kola šablon.
Realizátorem je Statutární město Brno.

RECYKLOHRANÍ ANEB UKLIĎME SI SVĚT

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

www.recyklohrani.cz