PROJEKTY, kterých se účastní naše mateřská škola:

MŠ Oblá rekonstrukce kuchyně, IV. etapa

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti provozu kuchyně v mateřské škole. Úpravy budou spočívat ve stavební a technické obnově gastro zařízení školní kuchyně včetně zázemí na úrovni 1.NP a úpravě technických rozvodů v 1.PP.

Termín realizace projektu: 07/2023 – 12/2023
Oficiální leták projektu:

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV

Cílem projektu je aktualizovat a dále rozšířit stávající Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně. Projekt podpoří pokračování společného plánování, implementační aktivity a spolupráci škol a dalších subjektů v oblasti vzdělávání.
registrační číslo CZ.02.02.04/00/23_017/0008245
Více informací:

Projekt MŠMT OP JAK

Od 1.7.2023 do 30.11.2025 naše mateřská škola realizuje projekt, jehož cílem je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.
registrační číslo CZ.02.02.03/00/22_002/0005472
Více informací:

Síť škol Mrkvička

Naše MŠ je zaměřena na ekologickou výchovu. Cílem je podpora rozvoje ekologické výchovy v MŠ formou komunikace, (výměna informací) a spolupráce pedagogů a specialistů v této oblasti a předávání si myšlenek, zkušeností, doporučení.
Účastníme se Environmentálních vzdělávacích a ekologických programů pro děti školského zařízení Lipka a pracovišť Rozmarýnek, Jezírko, Kamenná.
Projekt Mrkvička spadá pod www.lipka.cz

Erasmus +

Program Erasmus+ umožňuje mezinárodní výjezdy a podporuje mezinárodní spolupráci. Přináší inovace do vzdělávání a v účastnících podporuje všeobecný rozvoj dovedností. Zpřístupňuje nenahraditelné zkušenosti ze zahraničí a pomáhá navázat cenné mezinárodní spolupráce. Mateřským školám umožňuje realizovat projekty mezinárodní spolupráce s dalšími školami z různých evropských zemí. V rámci těchto projektů školy spolupracují na společném tématu a na výstupech projektu. Vyměňují si zkušenosti nebo organizují aktivity na mezinárodní i lokální úrovni. Veškeré výstupy projektů jsou následně šířeny i mimo zapojené školy. Projekty umožňují jak školám, tak i dalším institucím navázaným svou činností na sektor školního vzdělávání, spolupracovat s cílem zlepšování vzdělávacích možností v jednotlivých evropských zemích, sdílení zkušeností, řešení aktuálních problémů školského sektoru, vyvíjení nových metodik apod. V programu ERASMUS+ plánujeme zvyšovat odborné poznatky a kompetence pedagogických pracovníků a zvyšovat efektivitu výchovně vzdělávacího procesu naší mateřské školy.
Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna

Více informací:


Digitalizujeme školu

Více informací:

Publicita web MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51, příspěvková organizace

Publicita web MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51, příspěvková organizace

RECYKLOHRANÍ ANEB UKLIĎME SI SVĚT

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

www.recyklohrani.cz