REŽIM DNE

Příchod rodičů s dětmi do MŠ – individuální rozhovory s rodiči, přivítání učitelky s dětmi, adaptační pobyty dětí s rodiči

6:30 – 9:30 hod.

  • spontánní hry - prolínají celým dnem v závislosti na potřebách, schopnostech a věku dětí, rozvíjí základní vědomosti, dovednosti a návyky, spontánní sociální učení, založené na principu přirozené nápodoby
  • vzdělávací činnosti – dítě si vybírá z činností nabízených paní učitelkou nebo si spontánně zvolí vlastní činnost a hru. Učitelka rozvíjí osobnost dítěte po stránce rozumové i pohybové skloubením předem připravených aktivit a předem připravených činností, podporující dětskou zvídavost a potřebu objevovat
  • zdravotně preventivní pohybové aktivity – probíhají v průběhu celého dne jak v budově, tak na zahradě školy

9:00 – 9:20 hod.

  • osobní hygiena, svačina a pitný režim – je zajištěn v každé třídě po celý den. Děti si nalévají čaj do svých hrníčků z konvic. Mytí nádob zajišťují paní kuchařky. Nápoje jsou pravidelně obměňovány (šťávy, vitamínové nápoje, ovocné čaje atd.)

od 9:30 hod.

  • postupná příprava na pobyt venku

9:45 – 11:45 hod.

  • pobyt venku – organizace dle počasí, obsahuje všechny úkoly výchovně vzdělávacího procesu s důrazem na zdravotní a fyziologické působení na individuální osobnost dítěte. V této době mohou probíhat divadla a různé jiné aktivity dle měsíčního zajištění kulturních akcí na MŠ

11.45 – 12:45 hod.

  • příprava na oběd, osobní hygiena dětí, oběd

12:45 – 14:30 hod.

  • osobní hygiena, odpolední odpočinek – děti odpočívají dle svých individuálních potřeb. Děti, které neusnou, odpočívají ½ hod. při poslechu relaxační hudby nebo pohádky. Poté se mohou postupně zúčastňovat klidových aktivit tak, aby nerušily spící děti

14:30 – 15:00 hod.

  • osobní hygiena, svačina

15:00 – 16:30 hod.

  • volné činnosti dětí ve třídě, na terase či školní zahradě